Rukovanje i montaža

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prilikom rukovanja treba se pridržavati ovih jednostavnih uputstava:

• Ne ispuštati rezervoare sa vozila, jer jak udar može da prouzrokuje   pukotine
• Ne kotrljati rezervoare preko njihovih priključaka
• Ne podizati rezervoare o njihove prilključke
• Ne izlagati neku malu površinu rezervoara teškim opterećenjima
• Ne postavljati ih na podvodnom mestu, ili da se voda sliva okolo rezervoara
 
Rezervoari treba da budu istovareni i preveženi na mesto montaže pomoću viljuškara, bagera  ili pažljivim rukovanjem radnika.

Rezervoari se lako mogu montirati na bilo kojoj razumno ravnoj kontinualnoj površini ( na betonskom ili drvenom podu).

Montažu ne vršiti na gruboj ili neravnoj osnovi, kao što su lomljene cigle ili kamenje, čime se postiže jednakomerno distribuiranje opterećenja preko osnove rezervoara.

Treba izbegavati bočne napone na armature rezervoara na taj način što će se obezbediti da isti budu u liniji sa drugim cevovodom, armaturama pre spajanja.

Zimkom rezervoari nisu posude pod pritiskom, a obično pritisak treba održavati primenom ozračnog otvora.

Horizontalni rezervoar sa legama

Horizontalni nadzemni rezervoari moraju biti montirani na ležišta (lege) visine ½ prečnika rezervoara koja se najčešće izrađuju zajedno sa rezervoarom.

UKOPAVANJE RAZERVOARA

Često se javlja potreba da se rezervoari ukopavaju i na taj način koriste. Naši rezervoari ( vertikalni i horizontalni) se mogu bez problema ukopavati u zemlju ako je to za eksploataciju potrebno. S tim što nije preporučljivo ukopavati vertikalne rezervoare na mestima gde postoji opasnost od pojave podzemnih voda, mulja i sl, jer može doći do deformisanja rezervoara. U tom slučaju mogu se ugrađivati samo horizontalni rezervoari jer oni mogu da izdrže silu potiska podzemnih voda.

Prilikom ukopavanja rezervoara treba se pridržavati sledećih uputstava:

• rupu za rezervoar ne kopati previše duboko

• dno iskopane rupe treba da bude što ravnije i posuto slojem sitnog peska

• ako su u pitanju rezervoari duži od 4-5 m ( ili su prisutne podzemne vode), izbetonirati noseću armiranu ploču 10-20 cm

• pažljivo spustiti rezervoar na pripremljenu podlogu od peska ili betonsku ploču i povezati ga sa cevovodom,

• pristupiti zatrpavanju rezervoara PESKOM uz blago sabijanje. Ako se zatrpavanje vrši mašinski onda to obaviti uz veliku opreznost , a neophodno je ručno završiti zasipanje oko rezervoara

Šematski prikaz detalja pravilnog i nepravilnog zatrpavanja rezervoara

Pravilno zatrpavanje
Šematski prikaz pravilo zatrpanog horizontalnog rezervoara sa kompletno ispunjenim prostorom peskom do dna rezervoara. Ovakvim načinom zatrpavanje ne može doći do deformacije rezervoara.
Nepravilno zatrpavanje
Šematski prikaz nepravilo zatrpanog horizontalnog rezervoara sa neispunjenim prostorom peskom do dna rezervoara. Pri ovakvoj montaži može doći do deformacije rezervoara i vremenom do njegovog pucanja.
• mašine  ne smeju da prilaze bliže od 2 m do rezervoara

• sloj zemlje nad rezervoarom ne sme da bude veći od 40cm i preko rezervoara ne sme da prelazi nikakav dodatni teret npr. vozila itd.

Skice pravilnog i nepravilnog zatrpavanje rezervoara

Nepravilno zatrpavanje horizontalnog rezervoara
Usled prevelikog nadsloja zemlje preko horizontalnog rezervoara dolazi do deformacije konstrukcije koja može dovesti i do pucanja.
Pravilno zatrpavanje horizontalnog rezervoara
Optimalnim nadslojem zemlje preko horizontalnog rezervoara obezbeđujete da konstrukcija rezervoara ostane stabilna i rezervoar bezbedno i sigurno ukopan.
Nepravilno zatrpavanje vertikalnog rezervoara
Usled prevelikog nadsloja zemlje preko vertikalnog rezervoara dolazi do deformacije konstrukcije koja može dovesti i do pucanja.
Pravilno zatrpavanje vertikalnog rezervoara
Optimalnim nadslojem zemlje preko vertikalnog rezervoara obezbeđujete da konstrukcija rezervoara ostane stabilna i rezervoar bezbedno i sigurno ukopan.
Pažljivo praćenje ovih jednostavnih uputstava osiguraće savršeno stanje naših rezervoara.
Search